Algemene voorwaarden

Van Clever-CPL

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Clever-CPL BV optreedt.
1.2 Alle overeenkomsten of clausules in overeenkomsten strekkende tot overdracht van eigendom worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.
1.3 Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing, voor zover nodig mutatis mutandis op alle (overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten die strekken tot) onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden en andere dienstverlening in de ruimste zin des woords en met inbegrip van het toezicht houden op (personen die) zulke werkzaamheden (verrichten). Toepasselijkheid van de door wederpartij, hierna te noemen de “koper”, gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Afwijkende bedingen gelden slechts, indien de koper en Clever-CPL BV schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.
1.5 Voor zover van toepassing, moet in deze voorwaarden onder het gebezigde begrip machines ook worden verstaan installaties, apparaten, onderdelen, verbruiksmaterialen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende goederen, in de ruimste zin des woords.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Clever-CPL BV is eerst gebonden, doordat Clever-CPL BV een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
2.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat Clever-CPL BV geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, dan wel doordat Clever-CPL BV aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.
2.3 Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is Clever-CPL BV niet aansprakelijk.
2.4 Door Clever-CPL BV verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3: Reclames

3.1 Reclames op geleverde gebruikte machines worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door Clever-CPL BV niet in behandeling genomen en Clever-CPL BV is ter zake niet aansprakelijk uit welke hoofde dan ook. De bepalingen in lid 2 en 3 van dit artikel hebben dan ook uitsluitend betrekking op nieuwe goederen.
3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 vervalt het recht op reclame indien hierop niet schriftelijk een beroep is gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel binnen 8 dagen na aflevering van de goederen, dan wel, indien de afnemer het gebrek redelijkerwijs eerst later kon ontdekken, binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek.
3.3 Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de verplichtingen van partijen ter zake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

Artikel 4: Keuring

4.1 Indien is overeengekomen, dat de koper de goederen ter plaatse van Clever-CPL BV dan wel ter plaatse van de koper of elders (doet) keuren of inspecteren en hij daarvan geen gebruik heeft gemaakt binnen 10 werkdagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door de koper te zijn aanvaard.
4.2 De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de koper.

Artikel 5: Montage en inwerkingstelling

5.1 In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet berekend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Heeft Clever-CPL BV zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde machines verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die machines, indien: a. Montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening van de koper.
b. De omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden e.d., waarop en/of waaraan de machines moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd.
Voor rekening van de koper is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de koper voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulmaterialen.
5.3 De koper is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de locatie, waar de machine geplaatst moet worden, en neemt hiermede de civiel technische werkzaamheden voor zijn rekening. Indien de monteur ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil de van Clever-CPL BV niet regelmatig met de montage en de inwerkstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper.
5.4 Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 houdt de garantieverplichting van Clever-CPL BV uitsluitend in, dat Clever-CPL BV zonder hiervoor kosten in rekening te brengen die gebreken aan de verkochte goederen herstelt of vervangt, ten aanzien van ontwerp en/of constructiefouten, die binnen 12 maanden na de levering zijn ontstaan, anders dan door onoordeelkundig gebruik of slijtage.
6.2 De garantieplicht geldt niet ten aanzien van die onderdelen, welke Clever-CPL BV voor de toepassing van deze garantie heeft uitgezonderd zoals slijt- en wisseldelen. De hierboven vermelde garantie omvat niet eventuele wettelijke heffingen, invoerrechten en omzetbelasting, deze komen voor rekening van de koper. Kosten en risico’s van transport, het wegnemen en terugplaatsen van het product evenals andere kosten die direct of indirect verband houden met de herstelling worden niet door Clever-CPL BV vergoed.
6.3 Evenmin is Clever-CPL BV tot enige verplichte garantie gehouden, zolang de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Clever-CPL BV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.
6.4 De garantie geldt evenmin indien de koper zelf reparaties verricht of wijzigingen in de goederen aanbrengt, of deze door derden laat verrichten of aanbrengen, of indien de goederen onoordeelkundig worden gebruikt of voor een ander doel dan waarvoor zij zijn bestemd, of gebrekkig worden onderhouden of de koper niet voldoet aan zijn betalingsverplichting.
6.5 Indien Clever-CPL BV ter voldoening aan de garantieverplichting nieuwe onderdelen levert, zullen op die levering deze voorwaarden volledig van toepassing zijn.
6.6 Clever-CPL BV zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook, alsmede voor schade, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk door de werking of niet-werking dan wel onjuiste werking van het door hem geleverde of bewerkte goed of door in zijn dienstzijnd personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan zaken en personen.
6.7 Onverminderd het hiervoor in lid 6 bepaalde zal tenslotte iedere aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot een restitutie van de koopsom van het desbetreffende individuele goed, dat door de koper ten tijde van zijn aanspraak is voldaan.
6.8 In geval van enige aanspraak van derden jegens Clever-CPL BV uit hoofde van of in verband met de (niet tijdig of gebrekkige of onjuiste) levering of werking van een goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van Clever-CPL BV, zoals omschreven in de leden 6 en 7, evenzeer. De koper vrijwaart Clever-CPL BV van iedere verdere aansprakelijkheid jegens die derde(n).
6.9 Bij levering van machines zal Clever CPL BV voor zover nodig en/of vereist, aan koper aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen verstrekken met betrekking tot het gebruik daarvan en de doeleinden, waarvoor deze kunnen worden aangewend, waarvan koper verplicht is zich te houden. Clever-CPL BV mag er, behoudens andere schriftelijke afspraken met de koper, die koper direct of indirect bij of met machine laat werken of verblijven – zulks in ruimste zin des woords – de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal Nederlands, Engels of Frans is. Clever-CPL is bereid koper – voor zover mogelijk – die aanwijzingen en voorschriften, bij schriftelijke aanvraag in andere talen beschikbaar te stellen. Koper is gehouden de kosten hiervan te voldoen.

Artikel 7: Veranderingen

Wijzigingen of annulering ener koopovereenkomst behoeft de schriftelijk instemming van Clever-CPL BV. Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijzigingen of annulering aan Clever-CPL BV te vergoeden.

Artikel 8: Transportvoorwaarden

8.1 Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de koper. Verbintenissen, tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn aanvaard.
8.2 Clever-CPL BV heeft het recht goederen, welke gereed zijnde, door oorzaken onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als de levering had plaatsgevonden.
8.3 De keuze van het vervoermiddel is aan Clever-CPL BV, ook bij niet-franco zendingen, in geval door de koper geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplichten niet een ander te nemen. Clever-CPL BV is niet aansprakelijk voor schade, indien door welke oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoer uitvalt.
8.4 Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt Clever-CPL BV zich voor het inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de koper.
8.5 Tenzij de koper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.
8.6 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de koper.

Artikel 9: Leveringstermijnen en leveringsovermacht

9.1 De overeengekomen leveringstijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren, of de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren, noch verplicht het Clever-CPL BV tot enigerlei vergoeding aan de koper.
9.2 Aflevering geschiedt af fabriek. .
9.3 Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Clever-CPL BV door zijn leverancier, brand, stakingen of werkonderbrekingen, het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden, alsmede indien Clever-CPL BV de hem door zijn leverancier verkochte goederen niet of niet tijdig ontvangt.
9. Clever-CPL BV heeft in de gevallen die in lid 3 worden genoemd, de keus de levering uit te stellen of de overeenkomst te annuleren. De koper zal geen recht op ontbinding van de overeenkomst hebben.

Artikel 10: Prijs

10.1 De prijs van de goederen is af fabriek of opslagplaats, exclusief BTW en eventuele andere rechten voor verpakkingsmaterialen.
10.2 De door Clever-CPL BV genoemde verkoopprijzen is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de zaken wordt verhoogd, heeft Clever-CPL BV het recht die verhogingen aan de koper door te berekenen.
10.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover een andere valuta, waarin Clever-CPL BV de zaken heeft verkocht.

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden

11.1 Elke overeenkomst wordt door Clever-CPL BV aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper op grond van door Clever-CPL BV in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt. 11.2 Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is Clever-CPL BV gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van Clever-CPL BV zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
11.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden contant zonder korting bij levering der goederen, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd, dan wel of door de koper wordt gereclameerd. Schuldvergelijking is niet toegestaan.
11.4 Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is Clever-CPL BV gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
11.5 Onverminderd het overigens in deze overeenkomst gestelde blijven, tot het moment van betaling van al de vorderingen van Clever-CPL BV op de koper, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van renten en kosten – en ingeval in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten gunste van Clever-CPL BV komend saldo – alle door Clever-CPL BV op enig moment geleverde goederen eigendom van Clever-CPL BV. De koper is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, een en ander mee uitzondering van niet-fiducaire eigendomsoverdracht overeenkomstig de normale bestemming der goederen. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 12, lid 1, heeft Clever-CPL BV het recht om alle door hem geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van de koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats, waar deze goederen zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van Clever-CPL BV op koper terstond opeisbaar.
11.6 Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaald, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Clever-CPL BV zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland wettelijke rente en tevens alle op de
inning van zijn vordering vallende gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten. 11.7 Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan een maand is overschreden, is Clever-CPL BV bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan de koper in rekening te brengen, indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 10% van de waarde van de presentatie.

Artikel 12: Toerekenbare tekortkoming van de koper

12.1 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien koper in staat van faillissement wordt verklaard c.q. zijn faillissement is aangevraagd, dan wel zelve surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van koper enig executoriaal beslag wordt gelegd dan wel indien indiening plaatsvindt van een verzoekschrift in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of het uitspreken van een beschikking in dat verband, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Clever-CPL BV het recht, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist, en al dan niet in combinatie: – De uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds t.o.v. koper, uit welke hoofde dan ook op te schorten, – En/of – Ook al was anders overeengekomen, voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen. – En/of – De overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden, c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat Clever-CPL BV tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is. Alles onverminderd het recht van Clever-CPL BV op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente
12.2 Een reclame schort geen enkele betalingsverplichting op.

Artikel 13: Geschillen

Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarmede samenhangen, zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van Clever-CPL BV

Artikel 14: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten van koop en verkoop en daarmede samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen.

Artikel 15: Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

CLEVER-CPL BV versie 1 – 01/2018 – Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag op 24 januari 2018 onder KvK nummer : 27264759